خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه بهمن موتور
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
بهمن موتورمزدا 31999148@65004 اطلاعات بیشتر
بهمن خودرومزدا 3231598106@55004 اطلاعات بیشتر
بهمن موتورمزدا 3 20101991148@65004 اطلاعات بیشتر
بهمن موتورمزدا 21498102@60004 اطلاعات بیشتر
بهمن موتورB50 بسترون1595102@56004 اطلاعات بیشتر
 
خودرویی از این کارخانه در حال حاضر به کشور واردات نمی شود