خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه Benz
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
Benz280 SEL2778180@57506 اطلاعات بیشتر
Benz190 E 2.62599168@58006 اطلاعات بیشتر
Benz190E1997123@51008 اطلاعات بیشتر
Benz190E 2.32299136@51008 اطلاعات بیشتر
Benz190199790@50008 اطلاعات بیشتر
BenzSEL 500 W12649732458 اطلاعات بیشتر
BenzE 230 W1232299136@51004 اطلاعات بیشتر
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Benz
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
BenzC2001796184@52004 اطلاعات بیشتر
BenzC2802996231@60006 اطلاعات بیشتر
BenzC3503498271@60006 اطلاعات بیشتر
BenzE2302496204@61006 اطلاعات بیشتر
BenzE2802996231@60006 اطلاعات بیشتر
BenzE3503498268@60006 اطلاعات بیشتر
BenzCLS 3503498292@64006 اطلاعات بیشتر
BenzS 3503498272@60006 اطلاعات بیشتر
BenzS 5005461387@60008 اطلاعات بیشتر
BenzSL 3503498315@65006 اطلاعات بیشتر
BenzSL 5005461387@60008 اطلاعات بیشتر
BenzCLK 3503498272@60006 اطلاعات بیشتر
BenzSLK 200 Komperessor1796184@55004 اطلاعات بیشتر
BenzSLK 2802996231@60006 اطلاعات بیشتر
BenzSLK 3503495305@65006 اطلاعات بیشتر
BenzGLK 280 4MATIC2996228@60006 اطلاعات بیشتر
BenzGLK 350 4MATIC3498268@60006 اطلاعات بیشتر
BenzE350 20123498272@60006 اطلاعات بیشتر