saas


گروه گروه : کورسا
مدل : 1388
رنگ رنگ : آبي کارکرد کارکرد : 1523453 کیلومتر
سوخت گاز سوز : است
بنزین : 12 لیتر
بیمه بیمه بدنه : fdgdfg
شخص ثالث : dsaesf
تخفیف بیمه : 12312
دزدگیر دزدگیر: hgj
سیستم صوتی ضبط و باند : dfgdg رینگ و لاستیک رینگ : gfhj قیمت قیمت : 3.123.000 تومان (نقد)
123123

نام مالک خودرو : شماره تماس : 0347412007
شهر : Köthen تاریخ : 1400/04/20
تعداد مشاهده آگهی: 1234
سایر خودروهای فروشی کورسا مشخصات و تصاویر کورسا