شهرآدرسشماره تماس
1 بابلسرجنب مخابرات- روبروي درمانگاه5263228-0112
2 بهشهرگرائيل محله- روبروي امامزاده موسي5230145-0152
3 تنكابنمیدان جمهوری،جنب نمايندگي مزدا4271870-0192
4 خط 1 آملخيابان هراز- نرسيده به راهور2228590-0121
5 خط 1 بابل7تير- ساختمان انبوه سازان3297713-0111
6 خط 1 بابلكمربندي شرقي- روبروي راهور3226175-0111
7 خط 2 آملخ امام- بالاتر از راهور2243590-0112
8 خط1 قائم شهرميدان امام- جنب ترمينال2265573-0123
9 خط2 قائم شهرميدان امام- 200 متر قبل از كفشگر كلا2264559-0123
10 رامسرروبروي بيمارستان امام سجاد5220499-0192
11 ساريكيلومتر 3 جاده ساري جويبار- جنب باغ ارم2253144-0151
12 نورپشت بيمارستان امام6210335-0122
13 نوشهرخ همافران- ابتداي كوچه موسوي3222111-0191
«رفتن به صفحه انتخاب استان»