شناخت اسبک و معایب آن

وظیفه اسبک ها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز کردن به موقع آن می باشد.

معایب:
1. خوردگی نوک اسبک
2. خوردگی محل قرار گرفتن میل اسبک و پایه اسبک
3. خوردگی میل اسبک
اسبک
تمامی عیوب بالا قابل تعمیر نبوده و باید تعویض شود به جز مورد اول که به خاطر گرانی می توان نوک اسبک را با سنگ مخصوص قوسی شکل سنگ زد.

چگونگی تشخیص:
1. خوردگی نوک اسبکها هنگام کار موتور تولید صدا می کند و فیلر گیری را دچار مشکل می کند.
2. خوردگی محل قرار گرفتن میل اسبک و پایه میل اسبک ضمن ایجاد صدا باعث ریزش روغن و افت فشار روغن می شود.

WHY MEN CHEAT HUSBAND WATCHES WIFE CHEAT WOMEN WHO CHEAT ON HUSBANDS
WOMEN WHO LIKE TO CHEAT MARRIED MEN AND AFFAIRS REASONS WHY WIVES CHEAT ON THEIR HUSBANDS
ACHETER VIAGRA EN LIGNE LIVRAISON ACHETER VIAGRA EN LIGNE LIVRAISON ACHETER VIAGRA EN LIGNE LIVRAISON
BUDESONID 2CARE4 BUDESONID HINTA BUDESONID VS FLUTICASON

مکانیک خودرو

مکانیک خودرو، چهار زمان موتورهای بنزینی مکانیک خودرو، چهار زمان موتورهای بنزینی شناخت سرسیلندر و معایب آن شناخت سرسیلندر و معایب آن