كيا سراتو ٢٠٠٠مدل ٢٠١١


گروه گروه : سراتو 2010
مدل : 2011
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 90000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ١٢ماه
شخص ثالث : ١٢ماه
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : (نقد)

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : رفسنجان تاریخ : 1395/10/16
تعداد مشاهده آگهی: 372
سایر خودروهای فروشی سراتو 2010 مشخصات و تصاویر سراتو 2010