دوو ریسر


گروهگروه :سيلو
مدل :1993
رنگرنگ :بژکارکردکارکرد :400000 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :60 لیتر
بیمهبیمه بدنه :ندارد
شخص ثالث :دارد
تخفیف بیمه :دارد
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :دارد رینگ و لاستیکرینگ :معمولی قیمتقیمت :8.000.000 تومان(نقد)

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :اصفهانتاریخ :1391/10/14
تعداد مشاهده آگهی: 1328
سایر خودروهای فروشی سيلو مشخصات و تصاویر سيلو
X بستن تبلیغات