تیبا سفید تحویل 92/6/4


گروهگروه :تیبا
مدل :1392
رنگرنگ :سفيدکارکردکارکرد :30 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :کارت نارنجی
شخص ثالث :یک سال
تخفیف بیمه :یک سال
دزدگیردزدگیر: ندارد
سیستم صوتیضبط و باند :دارد رینگ و لاستیکرینگ :کارخانه قیمتقیمت :20.200.000 تومان(نقد)
تیبا صفر 92 sx سفید
EFFECTS OF CHLAMYDIA DO I HAVE CHLAMYDIA TESTING FOR CHLAMYDIA
GANARIA STD PICTURES ONLINE STD TESTING IS THERE A CURE FOR CHLAMYDIA

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تهرانتاریخ :1392/06/11
تعداد مشاهده آگهی: 339
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا
X بستن تبلیغات