زانتیا فنی سالم سالن


گروه گروه : زانتیا
مدل : 0
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 200000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه : از ابتدا
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 40.000.000 تومان (نقد)
دو گلگیر عقب رنگ
BUDESONID 2CARE4 BUDESONID FORMOTEROL BUDESONID VS FLUTICASON

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : یزد تاریخ : 1395/12/28
تعداد مشاهده آگهی: 199
سایر خودروهای فروشی زانتیا مشخصات و تصاویر زانتیا