مزدا3 تيپ3 بدنه و فني كاملاسالم


گروه گروه : مزدا 3
مدل : 1387
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 190000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 8 سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : مانيتور رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 65.000.000 تومان (نقد)
بدون تصادف فني كاملا سالم

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1395/10/22
تعداد مشاهده آگهی: 209
سایر خودروهای فروشی مزدا 3 مشخصات و تصاویر مزدا 3